Grupo CGI

Gestió i auditoria operativa de serveis públics

Racionalitzar la gestió local garantint la qualitat dels serveis públics

 

Millora del funcionament dels serveis públics: auditories operatives, monitorització de processos i estudis econòmics i de viabilitat.

Els serveis públics municipals, especialment els que es gestionen de forma indirecta, requereixen, per al seu adequat control, la realització d’auditories operatives de serveis públics amb la finalitat de valorar el nivell d’eficàcia, eficiència i economia aconseguit en la utilització dels recursos, facilitant informació que millori la responsabilitat pública i el procés de presa de decisions per part dels responsables de supervisar o iniciar accions correctives.

Els objectius són:

 • Verificar que la gestió s’està duent a terme d’acord amb els contractes i de forma eficient i eficaç, detectant i quantificant possibles incompliments o ineficiències.
 • Revisar l’adequada determinació del cost de prestació dels serveis i dels mecanismes de fixació de les tarifes.

Per això és vital disposar de la informació necessària que faciliti la presa de decisions en relació a la cartera de serveis, el què implica verificar la viabilitat en la implantació de determinats serveis, així com l’optimització en la gestió dels serveis públics existents. També s’han de valorar formes de gestió alternatives i, sempre, enfocats a l’obtenció d’estalvis econòmics. Els serveis inclouen:

 • Auditories tècniques, econòmiques i jurídiques dels serveis públics.
  • Subministrament d’aigua domiciliària
  • Gestió de residus i neteja viària
  • Serveis culturals, assistencials, esportius i educatius.
 • Propostes de models de gestió més adequats per als diferents serveis.
 • Gestió del canvi i monitorització de processos.
 • Realització d’estudis econòmics i de viabilitat de serveis públics (existents o potencials).
 • Suport tècnic i acompanyament en tot el procés de planificació, implantació i licitació (si escau).
Article relacionat:  “Auditoria de subministrament d’aigua en l’àmbit local: el pas imprescindible pel control, l’eficiència i la qualitat del servei públic”
Article relacionat:  “Les 6 pràctiques errònies més habituals en els serveis de subministrament d’aigua municipal en règim de concessió (INFOGRAFIA)”

 VEURE llistat de referències

Racionalització de models organitzatius i serveis d’anàlisi i estalvi de costos

Amb el doble objectiu de complir amb la LRSAL, tant per al càlcul del cost efectiu dels serveis com per a la viabilitat econòmica i financera de l’Ajuntament, així com per identificar aquells costos que tinguin potencial per ser reduïts optimitzant la seva gestió, es plantegen una sèrie de serveis que encaixin en l’estructura de costos d’acord amb les activitats i serveis que realitza l’entitat:

 • Assessorament i implantació de les mesures necessàries per donar major eficiència, eficàcia i economia dels serveis i costos de l’entitat.
 • Assessorament en la reducció de costos del capítol 2 del pressupost i dels serveis que es presten sense que això impliqui una reducció de la qualitat dels mateixos.
 • Implantació de sistemes de costos, indicadors de gestió i quadres de comandament.
Article relacionat: “Com aconseguir estalvis de costos a l’ajuntament i consolidar-los en el temps”
Article relacionat: “Superar les limitacions del cost efectiu dels serveis i convertir l’obligació en una oportunitat”
Fitxa de servei (.pdf): “Serveis de reducció de costos en Administracions Locals”

 

reduccost

 

Fitxa de servei (.pdf): “Determinació del Cost Real dels Serveis Públics Locals”

 

costeesp

Ordenances fiscals: elaboració d’estudis econòmics i redacció del text de les ordenances.

Les ordenances fiscals fixen imports a rebre com a contraprestació de serveis, activitats, utilització privativa o aprofitament del domini públic, el què fa necessari, a l’hora de la seva aprovació, acompanyar-la d’un estudi econòmic que doni suport i fonamenti aquestes contraprestacions. Aquest servei permet a l’Ajuntament:

 • Conèixer l’estructura de despeses de cada un dels serveis i activitats.
 • Determinar i quantificar les variables de gestió que influeixin en el dèficit / benefici de la prestació del servei.
 • Comptar amb un informe professional extern que certifiqui la conveniència dels imports a aplicar.
 • Possibilitat d’actualitzar estudis econòmics de certa antiguitat en ordenances no modificades durant anys i amb imports que s’al·leguen del cost real del servei.
Scroll to Top