Grupo CGI

Planificar, gestionar i controlar per gastar menys i millor.

L‘optimització de la gestió dels recursos als ajuntaments i altres ens locals no només passa per l’equitat fiscal i la maximització d’ingressos tributaris, sinó també per la millora contínua en la gestió dels seus recursos econòmics i financers. Tan important és ingressar més i millor, com gastar menys i millor, i en ambdós casos sempre mantenint la qualitat en la prestació dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania.

Les lleis LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL), han proporcionat el marc adequat perquè les administracions locals emprenguin un procés de modernització real de les seves estructures i processos sota un clar concepte d’eficàcia i eficiència. I amb l’entrada en vigor de l’Administració Electrònica definida en les lleis 39/2015 de procediment administratiu i llei 40/2015 de règim jurídic aquest procés adquireix una dimensió més exigent.

Mantenint en tot moment el nostre caràcter col·laboratiu, al grup CGI comptem amb un equip de professionals experts que, mitjançant un enfocament innovador i personalitzant les solucions per a cada organisme, ofereixen serveis de consultoria d’alt valor que permeten als ens locals abordar projectes de racionalització de les seves despeses i de millora dels seus processos de treball.

El focus de treball de l’àrea de consultoria de CGI s’adreça a 4 elements clau en l’àmbit local:.

Gestió i auditoria operativa de serveis públics.
Auditories de compliment.
Fiscalitat i urbanisme.
Administració electrònica.

I amb 4 enfocaments de treball:

consultoria-cat2

 

Scroll to Top