Grupo CGI

Auditories de compliment

Avaluar i enfortir els sistemes de gestió interna

 

Auditories de compliment de legalitat.

Consisteix en un suport especialitzat a l’òrgan de fiscalització de l’entitat que té atribuïdes les funcions de control financer, a fi de verificar l’acompliment de les normes i directrius que són d’aplicació a l’Ajuntament i a les seves entitats dependents.
El servei es desenvolupa sempre sota la direcció, coordinació i supervisió de la Intervenció municipal, i suposa la revisió, mitjançant procediments d’auditoria, del nivell de compliment de la normativa aplicable en les operacions efectuades per les entitats, principalment en els següents àmbits: contractació pública, personal, subvencions concedides i atorgades, gestió patrimonial, endeutament i tutela financera, estabilitat pressupostària, gestió d’ingressos.
Com a resultat del treball es realitza un informe on s’emet opinió sobre el compliment de la legalitat en les operacions analitzades, es posen de manifest els eventuals errors o irregularitats detectades, i es fan recomanacions i propostes de millora a implantar en els circuits i procediments de l’entitat.

Auditories de subvencions.

Les activitats desenvolupades amb finançament instrumentalitzat mitjançant subvencions dins l’àmbit de l’administració pública són considerades activitats d’interès públic, donat l’origen d’aquests fons. En aquest sentit, cal garantir una total i absoluta transparència, seguretat i adequació en l’aplicació d’aquests fons. Aquesta auditoria comprèn la revisió i verificació dels procediments de convocatòria, concessió, gestió i la seva justificació final, i implica:

  • Revisar els procediments de concessió i gestió.
  • Analitzar les bases reguladors i normativa associada a la convocatoria.
  • Revisar els terminis d’execució realitzats pel beneficiari, la diversitat de documentació justificativa de les despeses i el compte final, així com l’elegibilitat de les despeses imputades al projecte analitzat.
  • Verificar en la memòria elaborada pel beneficiari l’existència de concordances entre l’activitat realitzada i els documents que serveixin de base per a la seva justificació.

Assessorament en matèria de contractació pública.

La normativa vigent en matèria de contractació pública és profusa, complexa i canviant, i té un impacte diari en l’activitat dels ens públics que han d’adquirir obres, béns i serveis per a l’exercici de les seves funcions públiques.
La falta de mitjans especialitzats pot comportar manca d’agilitat en les convocatòries, tramitacions i adjudicacions, i una elevada conflictivitat contenciosa administrativa que suposa no poques vegades la suspensió o anul·lació de procediments. Per això, a més d’assessorament general, es proposen serveis de:

  • Anàlisi i revisió de circuits i procediments de contractació.
  • Elaboració de manuals i guies, adaptats a cada organització, que inclouen models d’expedients, models de documents de tràmit i models de plecs.
  • Elaboració d’Instruccions internes de contractació per poders adjudicadors que no són Administració pública.
  • Col·laboració en l’elaboració d’expedients de contractació concrets, que inclou propostes d’informes de necessitat, informes i estudis econòmics i plecs de clàusules.
  • Col·laboració en la valoració econòmica i tècnica d’ofertes presentades a procediments de licitació.

Article relacionat: “CGI col·labora en el Comitè de Firmes de FIASEP – Auditoria per a la Transparència del Sector Públic “
Scroll to Top