Grupo CGI

San Cristóbal de La Laguna (Canàries) posa en marxa la comptabilitat de costos (CAS PRÀCTIC)

May 19, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CT @ca , , , ,

L’ajuntament canari és pioner en l’automatització del càlcul del cost dels serveis en el seu sistema comptable GEMA, complint amb la legislació que obliga els municipis de més de 50.000 habitants

CGI, amb el suport de T-Systems, ha col·laborat amb l’Ajuntament de San Cristóbal de La Laguna (153.111 habitants, INE 2016) en el disseny i implantació d’un model de comptabilitat analítica que dona suport al mateix Ajuntament i a l’Organisme Autònom de Esports, a l’Organisme Autònom d’Activitats Musicals i a la Gerència Municipal d’Urbanisme. Els treballs s’han desenvolupat ajustant-se a les recomanacions proposades a la Resolució IGAE de 28 de juliol de 2011 i a les propostes en aquesta matèria de la Federació Espanyola de Municipis, així com a la legislació vigent en matèria comptable i de sostenibilitat financera local, i tenen la finalitat d’establir un model de costos personalitzat i adaptat a la situació de partida de la Corporació, tant en la seva estructura organitzativa com econòmica.
Encara que s’ha teoritzat molt sobre la millor manera per dur a terme aquesta implantació de la comptabilitat analítica, són pocs els ajuntaments que l’han posat en marxa, tot i estar obligats a això els municipis majors de 50.000 habitants. L’Ajuntament de San Cristóbal de la Laguna ha liderat aquesta implantació del model de comptabilitat analítica i això els reporta una sèrie d’avantatges i millores en la gestió, com ara:

  • Poder comptar amb informació fiable sobre el cost dels serveis públics prestats, permetent conèixer en tot moment en què es consumeix, qui ho fa i per què.
  • Disposar d’informació que permet avaluar els impactes de les polítiques, projectes i serveis públics.
  • Facilitar als gestors públics els processos de presa de decisions des d’una perspectiva d’eficiència i eficàcia econòmica.
  • Complir amb les funcions de rendició i control dels comptes, així com disposar d’indicadors de gestió.

DESCARREGAR EL CAS DE CLIENTE EN .PDF


Un projecte en 3 fases: recopilació d’informació, disseny del model i implantació en la comptabilitat municipal

El projecte ha tingut sempre com a objectiu final poder conèixer el cost real de tots els serveis, i especialment aquells prestats als usuaris pels quals s’obtenen taxes o preus públics. A més, s’ha perseguit en tot moment que aquestes magnituds es puguin obtenir de forma ràpida i eficaç des de la pròpia aplicació comptable municipal, en aquest cas el programari GEMA de T-Systems. Per això el projecte s’ha estructurat en 3 fases diferenciades:

Fase 1: anàlisi de la situació i recopilació d’informació.

Durant diverses setmanes els consultors de CGI s’han realitzat múltiples entrevistes amb els responsables de les diferents àrees municipals per recollir tota la informació sobre l’estructura i funcionament dels serveis. Entre la informació tractada es troba l’organigrama municipal, el pressupost de despeses i ingressos al màxim detall possible, la informació de nòmines i inventaris, els contractes de serveis vigents, el nombre d’usuaris dels serveis, etc.

En base a l’exercici tancat de 2017 s’ha dibuixat la situació dels sistemes de gestió comptable de l’ajuntament i dels organismes autònoms, identificant tant les limitacions existents pel que fa a dades com les possibilitats que s’obrien amb el seu tractament. En el cas de San Cristóal de la Laguna les principals limitacions han residit en una estructura molt agregada del pressupost de despeses i del d’ingressos i un organigrama que no es correspon amb exactitud a les àrees definides en el pressupost. La inexistència d’un inventari de béns és una dificultat més per definir adequadament els centres de cost i el càlcul de les amortitzacions a imputar.

Fase 2: disseny del model

Un cop assolit un adequat coneixement de les característiques de les activitats dutes a terme per cada entitat, s’ha procedit a la personalització del model de comptabilitat analítica amb els següents objectes de cost:

  • Elements de cost: cadascuna de les categories significatives en què es classifiquen els consums agrupats per les seves característiques econòmiques.
  • Elements d’ingrés: són els obtinguts per part de la Corporació per a la determinació dels marges de cobertura de les Activitats prestades i dels resultats globals de la institució.
  • Centres de cost: representen els llocs, físics o virtuals, on com a conseqüència del procés productiu de la Corporació, es consumeixen els recursos que s’incorporen a les Activitats.
  • Activitats: són les actuacions que tenen com a objecte l’obtenció dels productes, béns o serveis oferts per la Corporació, mitjançant un procés productiu en el qual s’incorpora un valor afegit.

A partir d’aquestes dades s’han definit i establert una sèrie de regles d’assignació i de distribució de costos, que han donat com a resultat els models que posteriorment s’han carregat a l’aplicació comptable GEMA. Aquest treball minuciós i sistemàtic és una de les claus per poder assolir els objectius del projecte

Fase 3: Implantació de la comptabilitat de costos

Després de la càrrega de les classificacions efectuades (elements de cost / ingrés, centres de cost i activitats) i la posada en marxa a GEMA del model definit i personalitzat per a l’Ajuntament, el mateix programa informàtic ja és capaç d’elaborar un llistat d’informes que permeten l’anàlisi de costos per serveis i àrees i la posterior presa de decisions. A més, el sistema permet que cada responsable d’àrea pugui definir una sèrie d’indicadors de gestió que mesurin l’eficàcia i l’eficiència, i obtenir-los de forma directa de la pròpia aplicació.

 “Els primers resultats ja ens indiquen que l’ajuntament i els organismes autònoms hauran de fer una anàlisi minuciosa sobre les ordenances fiscals i els preus públics dels serveis”

Sara Gómez Lodeiros, Directora de la Gestió Econòmic-Financera de l’Ajuntament de San Cristóbal de la Laguna.

LLEGIR ENTREVISTA COMPLETA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top