Grupo CGI

La nova ordenança de la taxa d’ocupació del domini públic a Cartaya (Huelva) genera 150mil € d’ingressos anuals

Feb 13, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CTa @ca , ,

La consultoria ha estat realitzada per Col·laboració Tributària Andalusa (grup CGI) i inclou l’elaboració i redacció d’aquesta ordenança fiscal a Cartaya (19.094 habitants, INE 2016), que, després del consegüent estudi econòmic de suport, grava les empreses de subministraments d’electricitat , gas, aigua i hidrocarburs.

La taxa a les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs a Cartaya s’aplica a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, tal com especifica l’article 23 del RDL 2/2004 de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. És una taxa d’aplicació general que, en la realitat, no tots els ajuntaments estan aplicant, amb la consegüent pèrdua d’ingressos, i en la majoria d’ocasions és per la inexistència d’una ordenança eficaç que la faci possible.

L’Ajuntament de Cartaya, amb el suport de CTA, empresa del grup CGI que atén els clients d’Andalusia, ha promogut la redacció d’aquesta ordenança, fins ara inexistent, i que permet una aplicació més efectiva d’aquesta taxa, de manera que tant el càlcul com la liquidació siguin més transparents per a les empreses contribuents. Després d’un primer estudi econòmic detallat i un esborrany de text elaborat per CTA, la Intervenció municipal ha supervisat i millorat els resultats de la consultoria fins arribar a una ordenança que conté tots els elements jurídics i econòmics que la doten de seguretat i eficàcia en la seva aplicació .

Aprovada per unanimitat al Ple de l’Ajuntament

A finals de novembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar aquesta ordenança amb els vots tant de l’equip de govern com de l’oposició, que va destacar el lideratge de la Intervenció municipal en aquesta iniciativa, i que suposa un suport indiscutible a una ordenança que va consolidar nous ingressos anuals al pressupost municipal. Es calcula que l’aplicació d’aquesta taxa permetrà consolidar al voltant de 150.000 € addicionals cada any en un pressupost municipal que ronda els 18M €.

També coneguda com a taxa 1,5, encara que sovint no està regulada en els municipis

L’article 24 de la LRHL fixa fins a tres possibles regles per al càlcul d’aquesta taxa, i en el cas de Cartaya s’ha pres en consideració la primera opció: prendre en consideració el valor que tindrien els béns afectats al mercat si no fossin de domini públic. Per a això ha estat necessari un estudi econòmic detallat elaborat per CTA que ha determinat amb precisió les tarifes en € per metre lineal de canalització. En canvi, en altres municipis aquesta taxa es calcula aplicant de forma general l’1,5% als ingressos bruts procedents de la facturació que obtenen anualment en cada terme municipal les empreses subministradores que fan una utilització privativa o aprofitament especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals (per això aquesta taxa és sovint més coneguda com la “taxa 1,5”)

Sigui com sigui, la inexistència d’ordenances similars en nombrosos ajuntaments andalusos i de la resta de comunitats autònomes posa de manifest un desaprofitament de potencial fiscal en nombrosos municipis, que podrien veure augmentats de forma sostenible els seus ingressos gràcies a la seva correcta aplicació. Es tracta d’un ingrés públic que preveu la legislació i que, mitjançant un estudi econòmic seriós i detallat com el desenvolupat per CTA a Cartaya com a base imprescindible, ha de comptar amb una ordenança reguladora que faciliti la seva posada en marxa en cada municipi, adaptant-se a cada circumstància concreta del mateix.

+info sobre la inspecció de la taxa 1,5:

Text de l’ordenança:

http://www.ayto-cartaya.es/images/files/ordenanzas/economia/tasas/ORDENANZA%20TRANSPORTE%20DE%20ENERGIA%20ELECTRICA,%20GAS,%20AGUA%20E%20HIDROCARBUROS.pdf

notícia a HuelvaRed:

http://huelvared.com/2017/11/29/el-ayuntamiento-de-cartaya-aplicara-la-tasa-a-las-electricas-que-aportara-150-000-euros-anuales/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top