Grupo CGI

L’Ajuntament de Puerto del Rosario (Canàries) dobla la recaptació executiva en els primers 6 mesos de col·laboració amb CGI

Jun 16, 2017 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CT @ca , , ,

La ràpida implantació de procediments executius ha permès obtenir resultats quantitatius rellevants a curt termini en el municipi canari, no només en recaptació executiva sinó també en la qualitat de les dades dels padrons en voluntària.

 

(DESCARREGA el cas de client en .pdf)

L’Acord Marc en recaptació executiva de la Central de Contractació de la FEMP ha facilitat a l’ajuntament la contractació de serveis d’alt valor i a preus homologats, amb uns resultats extraordinaris.

A l’agost de 2016 CGI va resultar adjudicatària del contracte administratiu per a l’execució del servei d’Assistència per a la Gestió Tributària en Via Executiva a l’Ajuntament de Puerto del Rosario (Fuerteventura, Canàries) mitjançant adhesió a l’Acord Marc de la FEMP, per un període de 3 anys.

En el mateix document d’invitació remès per l’ajuntament a les empreses homologades per participar en aquesta licitació, s’especificava que el procediment de recaptació executiva d’ingressos de dret públic és una tasca que comporta una enorme complexitat per la seva pròpia tramitació administrativa i que requereix la disposició de mitjans materials i humans altament especialitzats. No obstant això, la seva importància és evident doncs redunda en una millor gestió dels recursos municipals, atès que contribueix a assegurar l’efectiva realització dels ingressos d’acord amb les seves disposicions reguladores, per a la salvaguarda de l’interès general en el funcionament de l’administració municipal i la suficiència de la seva hisenda.

 

L’aplicació de metodologia i procediments eficaços en executiva ajuda a crear consciència fiscal a la ciutadania i implantar més justícia tributària.

CGI comparteix aquesta idea que la implantació d’una gestió executiva àmplia permet crear una cultura tributària que ajuda a l’equitat i justícia fiscal, ja que més enllà dels resultats obtinguts, es consciencia al ciutadà sobre la necessitat de complir i contribuir amb les seves obligacions tributàries, sense caure en la injustícia de carregar la fiscalitat exclusivament sobre els ciutadans complidors.

Amb aquesta visió de fons, en aquest projecte a Puerto del Rosario CGI es va marcar com a objectiu una ràpida implantació a fi d’obtenir resultats immediats, no només pel que fa a augments en els volums de recaptació, sinó també en la depuració i actualització de deutes, el què suposaria una major adequació de les bases de dades a la realitat tributària del municipi, i redundaria també en una millora en la recaptació voluntària, encara que aquest fos un aspecte que no s’incloïa en l’abast inicial del projecte.

 

S’han posat en marxa tant procediments massius d’executiva (requeriments de béns, embargaments, …) com tràmits individualitzats en expedients més complexos i amb elevat import de deute.

Un dels primers passos va ser la implantació al programari informàtic del circuit d’executiva definit per CGI, en què a través d’un fluxograma, es recull de manera detallada els tràmits i actes administratius possibles a executar sobre un expedient. Implantar aquest circuit ha facilitat l’execució de tots els processos d’executiva. De forma simultània es va revisar i actualitzar la parametrització del programari, adaptant-lo no només al circuit sinó als canvis legislatius que afecten aquests procediments.

Un cop finalitzats els períodes de cobrament dels padrons que emet l’ajuntament s’han emès les pertinents provisions de constrenyiment i generat la notificació de les mateixes. Les eines implantades permeten una gestió eficaç d’aquest procés, que inclou el procés de càrrega l’escaneig i vinculació del justificant de recepció al rebut i / o expedient que es tracti.

Entre els procediments massius per a la recaptació executiva s’han realitzat:

 • requeriments de béns;
 • procediments d’embargaments de comptes corrents tant a través del quadern (C63) com individualitzats;
 • peticions d’informació a la TGSS, INSS i INEM, sobre percepcions de sous, salaris i / o pensions per, en els casos positius, procedir a dictar ordres d’embargament sobre els ells;
 • embargaments de crèdits davant l’AEAT a través del model 996;
 • sol·licitud d’informació patrimonial a través del conveni de cessió d’informació amb l’AEAT dels dipòsits i fons d’inversió;
 • embargaments de devolucions a través de la Direcció del Tresor del Govern de Canàries.

 

En el primer semestre de treballs la recaptació en executiva ha incrementat en un 122%, ascendint a 1,2 M d ‘€ d’ingressos addicionals per a l’ajuntament

En els casos d’expedients que pel seu volum de deutes i/o complexitat així ho requerissin s’han realitzat tràmits individualitzats, com ara:

 • petició a l’AEAT del model de declaració 347 i al Govern de Canàries a l’efecte que, en els casos positius, es procedís a dictar el pertinent embargament de crèdits a tercers;
 • peticions d’informació als diferents registres de la propietat a fi d’estudiar l’embargament de Béns Immobles;
 • estudi de casos de transmissió d’immobles per poder realitzar acords d’hipoteca legal tàcita en els casos en què la situació de l’expedient així ho aconsellés.

De l’estudi de la resta d’expedients en els quals els tràmits duts a terme fins ara no hagin estat reeixits, en resultarà l’aplicació de nous procediments en els propers mesos, com ara derivacions de deute als casos en què es declarin fallits, anotacions d’embargament en el registre de la propietat i qualsevol altre tràmit legalment establert per a l’execució dels treballs encomanats.

Així mateix, i des d’un punt de vista jurídic, les actuacions més rellevants realitzades han estat:

 • la col·laboració en la resolució de múltiples reclamacions i recursos presentats pels ciutadans;
 • col·laboració en la modificació de l’ordenança reguladora dels procediments per a la concessió de fraccionaments de deute, normalitzant–lo, el què permet un major control i facilita les possibilitats de pagament;
 • s’han revisat els casos de concursos de creditors amb deute en executiva, tramitant un total de 187 expedients de concurs de creditors, comprovant la finalització de 23 d’ells i comunicant els crèdits corresponents a 164 expedients, sol·licitant així mateix informació sobre la situació actual del concurs

 

La participació activa del personal de l’ajuntament adscrit al servei ha permès realitzar una extensa depuració de dades de contribuents, unificant duplicitats i corregint dades desactualitzades o errònies

Tot i que la col·laboració entre CGI i l’Ajuntament de Puerto del Rosario encara es troba en el primer any dels tres previstos, els resultats obtinguts avalen la implantació ràpida i eficaç que s’ha dut a terme, gràcies a la col·laboració amb els gestors municipals i el personal municipal adscrit al servei, i que en els pròxims mesos consolidarà els procediments en marxa per a generar nous ingressos per al consistori.

 

(DESCARREGA el cas de client en .pdf)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top