Grupo CGI

Auditoria de subministrament d’aigua en l’àmbit local: el pas imprescindible pel control, l’eficiència i la qualitat del servei públic

Nov 28, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

Els ajuntaments necessiten informació estratègica per a la gestió actual i futura del servei d’aigües, ja sigui amb l’objectiu de modificar el contracte actual de concessió, per millorar en cas d’una nova licitació o per una eventual municipalització del servei.

El servei de subministrament d’aigua potable domiciliària és un dels serveis públics establert com a competència pròpia dels municipis, segons disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. En els darrers temps, aquest servei públic ha estat de forma sistemàtica a l’agenda política i ciutadana, generant-se força debat sobre la forma en que es gestiona, degut principalment als següents motius:

 • És un servei bàsic i imprescindible per al desenvolupament de la vida humana i l’activitat econòmica, que és de recepció obligatòria per part dels usuaris o consumidors i que es presta en forma de monopoli, no existint altres alternatives per abastir-se’n.
 • Cada cop existeix una major consciència social sobre l’ús eficient i sostenible dels recursos naturals, i en el si de la societat s’han generant iniciatives associatives per promoure’n un ús adequat.
 • Han anat proliferant notícies sobre abusos i irregularitats comesos per les entitats encarregades de la gestió d’aquests serveis.
 • El preu del servei, que el paguen els consumidors finals, ha anat incrementant-se de forma molt significativa els darrers anys.

 

Independentment de la forma de gestió del servei i encara que aquest sigui prestat per una empresa privada, la titularitat correspon a l’Ajuntament, que és qui té la facultat i la responsabilitat de dirigir-lo, supervisar-lo i controlar-ne la seva execució.

Per a això l’Ajuntament disposa de totes les facultats i drets exorbitants que el dret administratiu li confereix. La prestació del servei de subministrament d’aigua potable domiciliària és prestat en la majoria de casos mitjançant formes de gestió indirecta, especialment mitjançant empresa mixta o contracte de gestió de serveis públics en modalitat de concessió. En aquestes modalitats de gestió que allunyen la prestació del servei de l’estructura municipal hi ha dos aspectes que són determinants per garantir, que tot i aquesta distància, les competències i les facultats de l’Ajuntament no en resultin menystingudes:

 • per una banda el disseny de la licitació i de les condicions que han de regir la prestació del servei, que han de contribuir a que aquest es realitzi de la forma més adequada i més transparent possible, establint per al prestador els objectius de gestió més adients i les obligacions de retiment de comptes i informació del servei;
 • per altra banda, l’Ajuntament ha d’implementar mecanismes contractuals i d’organització interna que permetin el seguiment i control de l’execució del contracte per part dels serveis tècnics municipals, tant en l’àmbit econòmic, com jurídic i tècnic.

 

La imputació de costos de serveis no realitzats, l’incompliment de compromisos d’inversió o una retribució al gestor que no incentiva la eficiència són només alguns dels defectes habituals detectats per una auditoria.

Quan aquests requeriments no es satisfan, o sigui que els plecs administratiu i tècnic contenen deficiències en la seva configuració o que l’Ajuntament, bé per manca de mitjans o per manca de personal tècnic amb els coneixements específics requerits, no ha dut a terme un seguiment adequat del contracte, es produeixen incidències en la seva execució, de les que en la nostra experiència en la realització d’auditories operatives del servei de subministrament d’aigua potable domiciliària podem destacar les següents:

 • Imputació del cost de serveis no realitzats
 • Imputació íntegra de recursos només destinats parcialment a la prestació del servei al municipi
 • Incompliment dels compromisos d’inversió
 • Imputació excessiva de despeses indirectes i d’estructura del gestor
 • Preus de transferència excessius per serveis i obres realitzades per empreses del mateix grup empresarial del gestor
 • Aplicació incorrecta dels índexs de cost en les fórmules polinòmiques de retribució del gestor
 • Modalitats de retribució del gestor que no incentiven l’eficiència sinó que suposen major retribució quan més volum de despesa del servei
 • Inexistència de risc d’explotació pel gestor i ni tant sols de risc i ventura

 

Una auditoria operativa del servei inclou un enfocament integral per mitjà d’un equip multidisciplinar amb tècnics experts en matèria jurídica, econòmica, i també enginyers especialistes en el servei de subministrament d’aigua.

Això li reportarà a l’Ajuntament els següents beneficis:

 • Verificació que el contracte s’està executant en estricte compliment de les condicions jurídiques, econòmiques, tècniques i funcionals establertes en els plecs reguladors de la licitació, l’oferta de l’adjudicatari i el contracte formalitzat.
 • Coneixement del cost real del servei, no oblidem la naturalesa intrínseca de taxa de la contraprestació que paguen els usuaris, per la qual cosa el cost del servei limita el màxim que es pot percebre per aquest concepte.
 • Avaluació de la rendibilitat de la prestació del servei i l’adequació de la retribució del gestor als paràmetre normals de mercat.
 • Verificació de l’acompliment dels objectius de gestió mitjançant la determinació, comprovació i seguiment dels indicadors clau.
 • Assegurament del bon estat de la infraestructura del servei, tant des d’un punt de vista de conservació com tecnològic, per garantir una prestació continuada eficaç i eficient i una política d’inversions sostenible i planificada.
 • Obtenir informació estratègica de cara a la gestió futura del servei i l’adopció de mesures tendents a:
  • Una eventual internalització del servei, si es considera que és la forma de gestió més adient i és assumible per l’Ajuntament.
  • Una futura nova licitació del servei, que incorpori estimacions més acurades i condicions que subsanin els problemes detectats i contribueixin a una millor prestació i un millor control.
  • Introduir modificacions en el contracte vigent per adequar la prestació a les necessitats reals del servei o per estalviar costos.

Per finalitzar, exposarem algunes idees bàsiques que considerem que és important que quedin clares per part dels responsables municipals de cara a eventuals controvèrsies amb els gestors del servei de subministrament d’aigua potable domiciliària:

 • L’Ajuntament és el titular del servei i per exercir les seves facultats pot requerir del gestor del servei tota la informació que consideri necessària, tant de forma periòdica com puntual, així com efectuar les comprovacions, fiscalitzacions i auditories oportunes.
 • Les inversions que el gestor del servei realitzi en la xarxa i en les infraestructures han d’ésser prèviament autoritzades pels serveis municipals (en quant a oportunitat i preu), i posteriorment comprovada la seva execució.
 • No tota variació de despeses o d’ingressos del servei ha de tenir una repercussió automàtica en les tarifes ni en la retribució del gestor. El gestor ha d’assumir el risc i ventura d’eventuals errors en les estimacions de la seva oferta (per exemple en relació als volums d’aigua consumits), i també cal incentivar l’eficiència del gestor per tal que no li sigui indiferent un augment dels costos del servei.
 • En els contractes que s’estableixi l’obligació de reequilibri del servei, cal tenir en compte quins són els factors que poden motivar aquest reequilibri, així com el fet que el reequilibri regeix en ambdós sentits, tant en cas de pèrdues com de benefici excessiu del contracte.
 • En el marc de l’actual Directiva de concessions (Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014), cal considerar que els contractes en els quals no es produeixi una transferència significativa dels riscos operacionals al contractista, no poden ser considerats com a contractes de concessió sinó de serveis, amb les corresponents conseqüències de cara al termini màxim del contracte i d’altres aspectes jurídics.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top