Grupo CGI

El principi de Pareto aplicat a la recaptació executiva

Jun 23, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

La regla 80/20 i els efectes positius d’intensificar les actuacions en els expedients de major import i més difícil cobrament combinant actuacions massives i tasques especialitzades

És àmpliament conegut el principi de Pareto, que va ser enunciat fa més de 100 anys per un economista, filòsof i empresari italià del mateix nom, i que es va popularitzar amb el temps per ser aplicable a molts aspectes de la vida empresarial i personal. Pareto va observar que el 20% de la població italiana concentrava el 80% de la riquesa, i això es repetia de la mateixa manera en molts altres països, i a partir d’aquí va néixer la famosa “Regla 80/20”, que suggereix que el 80% dels resultats vénen determinats pel 20% de les accions. Sense que aquestes proporcions hagin de ser les mateixes en cada àmbit que s’analitzi, sí que pot ser interessant observar on produeix un major impacte positiu el resultat del treball d’una persona o organització.

En la recaptació executiva dels tributs locals, molt habitualment apareix un escenari que convida a plantejar una reflexió d’aquest tipus, en concentrar-se una part molt significativa del deute en relativament pocs expedients. A més, aquests expedients són majoritàriament de persones jurídiques, que en fases anteriors del procediment de constrenyiment poden no haver vist reduït el deute en la mateixa proporció que els expedients de persones físiques (per l’import i per l’efecte dels embargaments de comptes corrents, sous i pensions sobre els deutes d’aquestes). I a més, s’ha de prioritzar per un elemental principi de justícia tributària -tant per l’import com per les peculiaritats indicades- el cobrament d’aquests deutes pendents mitjançant una combinació d’actuacions que respectin en tot moment el principi de proporcionalitat.

En un anterior article publicat al setembre de 2014 al nostre blog ja vam identificar “17 actuacions clau en executiva avançada per incrementar un 17% els ingressos anuals”, i en un altre article publicat a l’octubre de 2015 vam analitzar un CAS PRÀCTIC de com el treball sistemàtic desenvolupat per CGI en col·laboració amb un Ajuntament estava donant fruits pel que fa a la millora continuada de les ràtios de cobrament en executiva. Ara veurem un nou cas pràctic que il·lustra com en només 12 mesos s’ha produït una reducció significativa del deute pendent en els expedients executius, basant-se en intensificar l’activitat en els expedients de major import amb unes determinades accions.

En un Ajuntament amb una població censada d’uns 10.000 habitants, en un territori relativament extens, amb una certa activitat econòmica secundària i un important pes del turisme, es van començar a desenvolupar al setembre de 2014 les actuacions de col·laboració de CGI en la recaptació executiva, i va ser en el 2n trimestre de 2015 quan es van començar a notar els resultats d’aquestes actuacions. En els primers mesos una part dels recursos es va dedicar a la depuració de valors pendents, la instal·lació de nous processos de treball, l’elaboració de models adaptats a les necessitats municipals i l’examen detallat dels expedients tramitats en anys anteriors.

iuewghfrjeqwbrhjevwbr

D’un lot seleccionat amb criteris objectius que inclou un 1,5% dels expedients, s’ha obtingut el 35% de la recaptació.

El punt de partida per als 12 mesos posteriors al 2n trimestre del 2015 era el següent:

  • Uns 3.400 expedients executius, i entre ells 110 expedients superiors a 4.000 euros
  • Aquests expedients superiors a 4.000 euros representaven únicament el 3,2% de la quantitat total d’expedients, i bastants d’ells es consideraven de més difícil cobrament

La situació descrita, que pot ser molt similar a la de molts ajuntaments catalans, aconsellava concentrar recursos en aquest 3,2% d’expedients, sent els majors imports els corresponents als deutes de persones jurídiques. De comú acord amb l’Ajuntament, es van seleccionar uns 50 expedients -32 d’ells de persones jurídiques- amb un pendent al voltant de 1.450.000 euros. El criteri de selecció d’aquests expedients es va orientar sobre la base de diversos paràmetres per incrementar el possible impacte recaptatori i les probabilitats de cobrament: import del deute, inexistència o poca rellevància del deute pendent de ser depurat per part de Gestió Tributària, i existència -en bastants casos- de finques susceptibles de ser embargades (encara que posteriorment es pogués detectar que per les càrregues excessives no era viable l’embargament).

El treball sistemàtic durant aquest període ha obtingut en 12 mesos uns resultats destacables: més de 210.000 euros recaptats en relació a aquests 50 expedients executius, després d’haver combinat dos tipus d’actuacions diferenciades. D’una banda, un equip especialitzat del que a CGI anomenem Executiva Massiva ha col·laborat en els intents d’embargament de comptes, salaris i pensions (en el cas de persones físiques), embargaments de crèdits de tercers, així com en l’enviament d’avisos informatius previs als embargaments, amb un resultat proper als 30.000 euros recaptats, que ha confirmat la hipòtesi que aquestes actuacions en fase ‘massiva’ produeixen resultats escassos en aquest tipus d’expedients. D’altra banda, un equip especialitzat d’Executiva Avançada s’ha centrat en les següents actuacions, amb un resultat aproximat de 180.000 euros recaptats:

  • Embargaments de drets sobre béns immobles. A l’abril de 2016, i després de diversos embargaments, ampliacions d’embargament i pròrrogues d’embargament sobre béns immobles, hi ha 20 expedients amb anotacions preventives d’embargament vigents en diversos registres de la propietat, incloent finques d’altres termes municipals, en aplicació de la doctrina legal emanada de la sentència del Tribunal Suprem de 16 de març de 2011. Tot això, per intentar garantir el cobrament de 816.000 euros de deute pendent inclòs en aquests embargaments.
  • Procediments de valoració de finques per a posterior subhasta
  • Procediments d’exigència de deute en virtut d’hipoteca legal tàcita
  • Embargaments de vehicles
  • Procediments d’embargament d’efectiu en locals oberts al públic.
  • Contactes personals (trucades telefòniques o correus electrònics) amb determinats deutors
  • Propostes de declaració de fallits prèvies a les corresponents de declaracions de responsabilitat, que s’emetran en els propers mesos: a adquirents per afecció de béns al pagament de l’IBI, a administradors de fet o de dret de societats amb cessament d’activitat que no hagin exercit el càrrec amb la diligència deguda, a successors de titulars d’activitats econòmiques pels deutes derivades del seu exercici, etc.

En definitiva, el treball continuat sobre un reduït nombre d’expedients està donant uns fruits significatius pel que fa a l’import recaptat o bé assegurat mitjançant embargaments, posant-se de manifest una vegada més la validesa del principi de Pareto, ja que les mateixes accions aplicades sobre expedients de menor import, o d’import similar però amb més dificultats objectives (deute en procés de depuració, inexistència de finques, càrregues excessives de les finques propietat del deutor, etc.), haguessin suposat un resultat de menor impacte recaptatori. Globalment, en aquest Ajuntament s’han recaptat 600.000 euros de deute inclòs en més de 3.400 expedients executius, dels quals 210.000 euros corresponen exclusivament al grup de 50 expedients seleccionats, amb cobraments produïts en més de 20 d’ells.
CAT1PARETCAT2PARET

La col·laboració de CGI amb l’Ajuntament, completament a èxit, permet a aquest incorporar experiència i mètodes de treball ja contrastats en altres ajuntaments, millorant els seus resultats de gestió d’ingressos en fase de recaptació executiva.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top