Grupo CGI

Suport tècnic per a la determinació del cost real dels serveis públics locals

Mar 29, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

A partir de l’any 2017, a més d’informar sobre el cost efectiu dels serveis que presta (art. 116 ter de la LRBRL), els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior hauran d’acompanyar al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics (art. 211 del TRLRHL).

La definició de criteris de distribució de costos, el tractament de les dades, la generació d’informes a presentar i la remissió dels mateixos són, més enllà del compliment de la legalitat, una oportunitat per avançar cap a una veritable comptabilitat de costos.

Encara que algunes eines
informàtiques de comptabilitat pública
estan incorporant funcionalitats que cobreixen, en part, els requisits que la
nova legislació ha imposat als
ajuntaments en aquest àmbit, es fa imprescindible un suport especialitzat que permeti establir els criteris d’assignació de costos més adequats en cada cas, per
poder obtenir una imatge el més ponderada
i fiable possible de la realitat dels serveis públics municipals. Això implica aprofundir en els comptes locals.

La divisió de Consultoria de CGI compta amb nombroses experiències en municipis de diferents tipologies i mides, en els quals ha analitzat els costos dels serveis, en molts casos amb un objectiu d’optimització, però que en tot cas han permès a les entitats locals solidificar la seva informació i poder presentar amb més agilitat i certesa aquesta informació tant al MINHAP (determinació del cost efectiu) com a la pròpia ciutadania.

Són nombrosos els avantatges per a l’ajuntament en comptar amb un suport extern expert en comptabilitat de costos, i entre ells:

  • Complir els terminis en els enviaments d’informació.
  • Assegurar la tramesa d’informació correcta al MINHAP.
  • Alineament entre la definició de l’estratègia i l’operativa de la corporació per a executar-la.
  • Millora de l’eficiència de les activitats que porta a terme la corporació, gràcies a la seva anàlisi.
  • Rapidesa en la presa de decisions pel fet de disposar d’indicadors i resultats de tots els processos i activitats, de manera integrada.
  • Capacitat d’anàlisi, a nivell executiu i segons diferents perspectives, dels impactes que poden suposar decisions estratègiques.
  • Potenciació de la col·laboració corporativa.
  • Possibilitat de definir models de millora contínua.
  • Implantació d’estructures de costos eficients.

Descarrega el díptic per més informació.

costcat

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top