Grupo CGI

I després dels embargaments…què? 12 accions concretes per a potenciar la recaptació executiva

Dec 14, 2015 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca

L’Executiva Extraordinària és una tasca que requereix perseverança per buscar altres vies d’embargament quan no s’ha tingut èxit en primera instància, especialment quan el deutor és una persona jurídica. És una matèria minuciosa, gairebé un art, que per dur-se a terme requereix de persones amb bona formació, molta experiència i elevada intuïció; no és fàcil trobar aquest tipus d’”artistes”, que estan dotats d’una alta efectivitat per saber què embargar i com fer-ho, recolzats en bones eines de control de gestió.

De l’experiència obtinguda col·laborant amb ajuntaments d’arreu d’Espanya hem observat que, a través de l’Executiva que a CGI identifiquem com “Ordinària”, es cobra un percentatge important dels expedients de persones físiques, i que els expedients que arriben a fases d’Executiva Extraordinària són majoritàriament de persones jurídiques, en els quals s’ha d’intentar el cobrament per raons de justícia tributària.

Considerem una bona pràctica la de que tot expedient d’executiva en què s’han realitzat les actuacions d’Executiva Ordinària (intents d’embargament de comptes corrents, salaris i devolucions tributàries) sense èxit o amb resultat insuficient, i l’import principal sigui superior a 4.000 €, sigui directament gestionat per procediments d’Executiva Extraordinària.

Partint d’aquestes premisses, presentem en aquest article 12 accions concretes a posar en marxa en els ajuntaments mitjançant les quals aconseguim incrementar substancialment les possibilitats de cobrar els rebuts que més se’ns resisteixen en executiva.

CGI_12 accions en executiva_infografia
 (FES CLIC a la INFOGRAFIA per a VISUALITZAR-LA i DESCARREGAR-LA)

 1. REDUIR I OPTIMITZAR ELS TERMINIS D’EXECUTIVA ORDINÀRIA

L’objectiu és evitar que els terminis de tramitació de les actuacions de l’anomenada executiva ordinària s’allarguin en el temps més de l’estrictament necessari. Serà d’utilitat fixar un calendari anual d’actuacions, amb 4 o 5 moments a l’any per fer embargament de comptes corrents, determinar quan fer embargaments de sous i salaris, i mensualment fer embargaments de devolucions tributàries de l’AEAT.

 1. SORTIR DEL “BUCLE PROCEDIMENTAL”

Anomenem “bucle procedimental” a la reiteració d’actuacions que ja s’han realitzat en el passat sense èxit o amb resultat insuficient. No és eficient i genera costos innecessaris. Si volem sortir-ne l’única manera és detectar-ho i tallar aquest tipus d’actuacions, per poder donar un nou enfocament més innovador a les accions a realitzar.

 1. REDACTAR ORDENANCES QUE AJUDIN

Regular en les ordenances aspectes específics del procediment executiu no desenvolupats en la legislació tributària és de gran ajuda. Per exemple, establir la composició de la mesa de subhasta, els trams de licitació o l’oferta mínima del 50% del valor de taxació que indicativament exigirà la taula de subhasta per acceptar una oferta en el tràmit d’adjudicació directa.

 1. MILLORAR LES ORDENANCES DE TAXES IMMOBILIÀRIES

A les ordenances de les anomenades taxes immobiliàries (escombraries, clavegueram, guals, …) definir que la persona obligada al pagament en el padró fiscal sigui el propietari de l’immoble, que podrà repercutir l’import de la taxa en l’arrendatari, sense perjudici que l’arrendatari pugui domiciliar el pagament de la taxa en un compte a nom seu. Encaixa amb el que disposa la llei i no només facilita la gestió sinó que millora els resultats.

 1. AFINAR BÉ EN EL TRACTAMENT DELS FALLITS

Els criteris per a la declaració de fallits estan regulats a les ordenances fiscals de molts municipis, com a normativa municipal de coneixement general. Entenem que si els criteris de fallits estan publicitats d’aquesta manera, certes persones poden basar-se en aquests criteris per deixar d’ingressar un deute.

Proposem que es faci una Instrucció interna que defineixi els criteris per declarar fallits els obligats al pagament per quantitats i per fases d’embargament obligatòries per les quals haurà de passar tot expedient perquè pugui considerar-se al seu titular com a fallit.

Els criteris buscaran l’equilibri, ni molt flexibles per declarar fallits a gairebé tots els deutors ni massa estrictes.

No s’aconsella establir determinats criteris poc operatius, com que no constin vehicles en el padró de l’IVTM. Imaginem que el deutor és titular d’un vehicle de 20 anys d’antiguitat, sense més béns que aquest i amb un deute per IBI important. Ens estaríem tancant la porta al fallit que possibilita la derivació de responsabilitat tributària d’aquests rebuts d’IBI quan el vehicle té poc valor d’alienació.

Un altre criteri recomanable és que podran ser declarats fallits deutors amb immobles que tinguin càrregues superiors al valor de taxació del bé. Amb això facilitem la possible derivació posterior.

 1. INFORMACIÓ, INFORMACIÓ, INFORMACIÓ

Sense dades fiables no podem posar en marxa cap acció reeixida. Recomanem que es realitzi una sol·licitud d’informació sobre tots els béns i drets embargables del deutor des del començament del procediment executiu.

BÉ/DRET FONT D’INFORMACIÓ
Comptes/Dipòsits/Fons Inversió AEAT (Conveni)
Sous, salaris i pensions TGSS, INSS, INEM (Conveni)
Bé moble (Vehicle) Padró IVTM
Béns Immobles Servei d’Índex del Col·legi de Registradors/Registre de la Propietat
Lloguers AEAT (Model 347)/ Rebuts d’IBI a nom de promotores amb persones físiques empadronades en els seus immobles
Crèdits de proveïdors del deutor AEAT (Model 347)
Efectiu Llicències d’activitat d’establiments oberts al públic a on pugui existir caixa

Un cop aconseguida la informació, es podrà dissenyar una estratègia eficaç per a l’embargament dels béns i drets trobats.

 1. SELECCIONAR I CONTROLAR LES SOL·LICITUDS DE CÀRREGUES DE CREDITORS INSCRITS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

Les sol·licituds de càrregues es poden fer en dos moments: abans de l’anotació, per valorar si és viable anotar, o abans de subhastar, per valorar si és viable subhastar. Davant el nombre de càrregues dels immobles que ens trobem, fruit en molts casos de la situació de crisi immobiliària, entenem que cal seleccionar una mica, ja que els costos d’anotació són elevats.

Un cop realitzada l’anotació preventiva d’embargament sobre el bé immoble, s’haurà de controlar que es prorroguin abans que expiri el seu termini de caducitat. Per a això CGI utilitza el que anomenem Control Preventiu que detecta les anotacions que caducaran a curt termini.

Una altra pràctica recomanable és realitzar amb una periodicitat anual ampliacions d’embargament en expedients que hagin meritat nou deute d’import elevat.

 1. REQUERIR EL PAGAMENT EN VIRTUT DE LA HIPOTECA LEGAL TÀCITA

Como sabemos, se trata de una garantía de la deuda tributaria regulada en el artículo 78 LGT, que marca una preferencia de cobro de las entidades locales frente a cualquier acreedor o adquirente para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.

Se exige a través de un requerimiento de pago al adquirente del bien, dándole plazo de pago, y en caso de impago se lleva a cabo la ejecución del bien transmitido. Consideramos deseable establecer dentro del aplicativo informático que use cada organización un PROCEDIMIENTO donde queden reflejados los pasos que se dan dentro del expediente.

Com sabem, es tracta d’una garantia del deute tributari que regula l’article 78 LGT, que marca una preferència de cobrament de les entitats locals davant de qualsevol creditor o adquirent per al cobrament dels deutes meritats i no satisfetes de l’impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any natural en què s’exigeixi el pagament i l’immediat anterior.

S’exigeix a través d’un requeriment de pagament a l’adquirent del bé, donant-li termini de pagament, i en cas d’impagament es porta a terme l’execució del bé transmès. Considerem desitjable establir dins del programari informàtic que utilitzi cada organització un PROCEDIMENT on quedin reflectits els passos que es donen dins l’expedient.

 1. REALITZAR EMBARGAMENT DE SOBRANT DE SUBHASTA

Recomanem que amb una periodicitat mensual es consulti el portal d’Internet  dependent del Ministeri de Justícia on es publiquen totes les subhastes judicials convocades al territori nacional, i comprovar totes les subhastes que afectin béns radicats en el municipi amb la finalitat de realitzar un embargament del possible sobrant de la subhasta.

 1. CONVERTIR LES QUOTES URBANÍSTIQUES IMPAGADES EN UNA OPORTUNITAT

En el cas que un agent urbanitzador sol·liciti a l’Ajuntament que recapti en nom seu les quotes urbanístiques impagades per un tercer a través de la via de constrenyiment, l’Ajuntament -per imperatiu legal- fa de “Recaptador”, i el que farà és executar les finques afectes al pagament per la via de constrenyiment fins a la seva alienació. Aquest procés és llarg i suposa un cost per a l’Administració, que pot recuperar a través de dues fórmules: un Conveni amb l’agent urbanitzador o regular per Ordenança la imposició d’una taxa per aquest servei. De no fer-ho, s’estaran destinant efectius a una tasca que per llei s’ha de realitzar però que no reporta ingressos en alguns casos.

 1. OBRIR LA VIA DE LES DERIVACIONS

Consisteix en adreçar l’acció administrativa per exigir el pagament del deute tributari a una persona diferent al deutor principal: l’anomenat responsable tributari.

Després d’un procediment reglat (Inici, Tràmit d’Audiència, Acord), es declara la responsabilitat del deute exigit en període voluntari (import principal), llevat d’alguns casos com els incomplidors d’ordres d’embargament, en els quals s’exigeix ​​la responsabilitat per l’import dels béns i drets que s’haguessin pogut embargar inclosos recàrrecs i interessos.

A nivell pràctic, el programari informàtic que utilitzem ha de permetre crear un rebut idèntic al del deutor principal però a nom del responsable, i que en cas de cobrament s’apliqui comptablement al dret reconegut del deutor principal. No suposa la creació d’un nou dret reconegut de cobrament. En cas d’impagament ha de permetre iniciar la via de constrenyiment contra el patrimoni del responsable.

Es podran localitzar béns amb deute susceptible de derivació de responsabilitat subsidiària per afecció mitjançant un encreuament entre el padró fiscal d’IBI i els rebuts pendents del mateix immoble. Un canvi de titular en el padró fiscal indica transmissió, i obre la via a la possible derivació.

 1. PERSONAR-SE I ACTUAR EN CONCURSOS DE CREDITORS

Com ja explicàvem en aquest blog en un article de març 2014, per poder reclamar el pagament a deutors en situació de concurs de creditors hem de conèixer que es troben en aquesta situació. Per a això, CGI compta amb una base de dades de tots els concursos de creditors que es publiquen a Espanya i ha desenvolupat una aplicació informàtica que detecta els deutors concursats. A tots ells se’ls iniciarà un expedient específic que recull tots els passos del concurs, des de la comunicació de crèdits concursals, comprovació de crèdits reconeguts dins del concurs, convocatòria de juntes de creditors, aprovació de Conveni, control del calendari de pagaments, detecció de vendes d’actius (exigència de pagament a adquirent per hipoteca legal / derivació afecció) i moment de la finalització del concurs.

Es recomana la personació mitjançant lletrat en els concursos de deutors amb deute elevat, per tal de rebre del jutjat la notificació de tots els actes que es produeixin dins del concurs.

 

Una intel·ligent combinació d’aquestes accions, amb un pla previ, professionals experts, metodologia i eines informàtiques, són una garantia de resultats més enllà dels embargaments. No només tindrà conseqüències en el compte d’ingressos municipal, sinó que trasllada a la ciutadania un clar missatge de rigor i justícia tributària.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top