Grupo CGI

De la resignació als resultats: un cas pràctic de millora d’ingressos en executiva

Oct 19, 2015 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

Nombrosos ajuntaments compten amb una ‘bossa’ de rebuts en executiva que sovint es resignen a donar per perduts sense més. La majoria d’entitats locals solen realitzar un treball d’embargament de comptes corrents, sous i salaris i devolucions tributàries, sempre que tinguin ben definits els procediments de comunicació amb els bancs i amb l’Agència Tributària. Si aquest treball dóna resultat, molts ja es donen per satisfets, ja que anar més enllà sembla un treball de dubtós èxit i que, en tot cas, implica tasques per a les quals no es disposa dels recursos, de la metodologia i, si cal, dels perfils professionals adequats entre el personal de l’Ajuntament.

Però des CGI considerem que quedar-se en aquest punt és un error que té conseqüències tant a curt termini, en forma de menys ingressos dels desitjables, com a llarg termini, ja que transmet un missatge negatiu a ciutadans i empreses del municipi, que veuen com el seu Ajuntament no els reclama el deute pendent. Aquí poden tenir la temptació no només de donar per descomptat que no se’ls reclamarà el deute viu, sinó que en el futur poden encara acumular encara més deute sense por a les conseqüències. És una qüestió d’equitat i justícia fiscal posar límit a aquesta possible sensació d’impunitat, quan a més hi ha mecanismes eficaços per evitar aquesta situació, basats en tecnologia i en processos ben estructurats.

En un anterior article publicat al setembre de 2014 al nostre blog ja identificàvem “17 actuacions clau en executiva avançada per incrementar un 17% els ingressos anuals” , i ara anem a veure un cas pràctic de com el treball sistemàtic desenvolupat per CGI en col·laboració amb un Ajuntament està donant fruits i apunta a una millora continuada de les ràtios de cobrament en executiva.

 

Una entitat amb 1’5 milions de deute pendent acumulat i sense qualificar, en expedients de més de 10.000 euros

Es tracta d’un Ajuntament (del qual no esmentem el seu nom ja que els treballs encara estan en curs i les dades són material sensible) que podria ser un arquetip típic en moltes comunitats autònomes espanyoles: una població censada al voltant dels 15.000 habitants, en un territori relativament extens, amb una certa activitat econòmica primària i secundària i un important pes del turisme i el comerç, el que fa que el seu parc d’habitatges i la seva població real en certs moments de l’any siguin superiors als realment censats. Això comporta haver de prestar una sèrie de serveis addicionals que estan per sobre dels recursos habituals si es considerés només la mida real del municipi, i amb l’agreujant que els subjectes tributaris sovint no resideixen al municipi, sinó en altres comunitats autònomes, i per això tampoc tenen comptes corrents oberts en entitats bancàries locals.

A principis de 2014 aquest Ajuntament es va plantejar la necessitat de gestionar els procediments avançats de recaptació executiva de manera més intensiva, amb l’objectiu d’augmentar la recaptació i -en el seu defecte- de facilitar la depuració dels valors pendents mitjançant la detecció de possibles errors o la declaració de crèdits incobrables, quan els deutors i els possibles responsables fossin declarats fallits. Val a dir que en aquest Ajuntament CGI col·labora en global en l’aplicació integral dels tributs locals, i per tant disposa de dades i experiència tant en voluntària i en executiva. Però els treballs en curs podrien perfectament ser aplicats a qualsevol Ajuntament a partir de les dades que es facilitessin de rebuts vius en executiva.

El primer pas realitzat va ser una anàlisi profunda dels expedients executius i els valors pendents, identificant un import aproximat de 1.500.000 euros de deute pendent en diversos expedients d’import superior a 10.000 euros, sense incloure les quantitats corresponents a deutors en concurs de creditors. En una fase prèvia al tractament intensiu dels expedients d’alt import, un equip especialitzat del que a CGI anomenem “Executiva Massiva” col·labora en els intents d’embargament de comptes, salaris i pensions (en el cas de persones físiques), devolucions tributàries , així com en l’enviament d’avisos informatius previs als embargaments. Des de l’inici de la tramitació d’aquests expedients d’alt import, els resultats d’Executiva Massiva han estat significatius, encara que limitats pel que fa al potencial recaptatori de les actuacions efectuades: 262.000 euros recaptats. A partir de principis de 2014, l’equip especialitzat d’Executiva Avançada ha col·laborat en la gestió d’aquests expedients d’una manera més individualitzada, complementant la tasca de l’equip d’Executiva Massiva, que segueix treballant en l’embargament dels béns i drets esmentats.

Eines informàtiques i una nova ordenança fiscal per sistematitzar el cobrament del deute

En paral·lel CGI va posar en marxa dues accions clau per poder tenir un mètode i un entorn favorables:

 1. Instal·lar noves eines informàtiques de detecció i seguiment de deutors en concurs de creditors, per monitoritzar els casos en què es produeix aquesta contingència i comunicar els crèdits en el moment oportú.
 2. Proposar l’aprovació d’una nova Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, que en l’apartat de recaptació executiva incorporés una regulació exhaustiva del procediment de subhasta i posterior venda per adjudicació directa, així com la regulació dels criteris relatius a les actuacions que han de constar en l’expedient abans de proposar la declaració de crèdits incobrables.

Amb aquestes accions en marxa i el treball sistemàtic durant un any llarg de l’equip d’executiva avançada, format per advocats i tècnics experts treballant tant en presencial com en remot, s’ha obtingut un resultat de 275.000 euros recaptats (un 18’3% de l’import inicial detectat) en l’àmbit d’aquests expedients executius amb deute superior a 10.000 euros, després d’haver treballat en:

 • Embargaments de drets sobre béns immobles (propietat, drets de vol, etc.)
 • Embargaments de crèdits de tercers
 • Requeriments de béns i drets per a l’embargament
 • Contactes personals (trucades telefòniques o e-mails) amb determinats deutors

En paralelo CGI puso en marcha dos acciones clave para poder tener un método y un entorno favorables:

 1. Instalar nuevas herramientas informáticas de detección y seguimiento de deudores en concurso de acreedores, para monitorizar los casos en los que se produce esta contingencia y comunicar los créditos a su debido tiempo.
 2. Proponer la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación de los tributos locales y otros ingresos de derecho público, que en el apartado de recaudación ejecutiva incorporase una regulación exhaustiva del procedimiento de subasta y posterior venta por adjudicación directa, así como la regulación de los criterios relativos a las actuaciones que deben constar en el expediente antes de proponer la declaración de créditos incobrables.

 

La depuració de dades i els treballs en embargaments més enllà de comptes corrents, sous i salaris clarifiquen la situació del deute i generen expectatives de resultats.

Altres actuacions que s’han efectuat en l’àmbit d’aquesta col·laboració, i que s’espera que comportin l’ingrés del deute en pròxims mesos, han estat:

 • Altres embargaments de drets sobre béns immobles, en els quals s’estudia la viabilitat d’una subhasta, i altres embargaments de crèdits (s’inclouen requeriments a ocupants de finques propietat de deutors, per aconseguir informació)
 • Embargaments de vehicles
 • Embargaments de drets derivats de plans de pensions
 • Propostes de declaració de fallit, com a requisit previ a derivació de responsabilitat corresponent

En aquests expedients, també d’import superior a 10.000 euros, la depuració dels valors pendents efectuada amb motiu de la tramitació avançada dels procediments ha suposat que:

 • S’han acordat baixes per un import superior a 110.000 euros
 • S’han proposat noves baixes per import superior a 100.000 euros
 • S’ha proposat efectuar diverses declaracions de crèdits incobrables

La declaració de baixes i incobrables forma part també d’un bon treball en executiva. És essencial saber la qualitat del deute, per tenir una visió realista de les possibilitats de cobrament. Això només es pot valorar adequadament realitzant una investigació acurada dels expedients, i si el resultat és una proposta de baixa de rebuts, tot i que no reporti ingrés, ajuda a aclarir la situació i a focalitzar efectivament els esforços en aquells rebuts amb més possibilitats de ser cobrats. Sense esmentar que això incideix en una fotografia més realista de la comptabilitat municipal i per tant de la necessària planificació pressupostària a curt i mig termini.

Tenint en compte que el volum inicial de deute s’ha anat incrementant amb la incorporació de nous rebuts als expedients i amb l’assignació d’alguns nous expedients a aquest equip d’Executiva Avançada, la situació dels expedients actius en la tramitació dels quals es col·labora és la següent :

 

grafico ejecutiva

L’Ajuntament realitza un seguiment de 20 concursos de creditors per salvaguardar els seus drets

Addicionalment, en matèria de concursos de creditors, en el període treballat s’han detectat 9 nous concursos amb deute pendent, en els quals la comunicació dels crèdits concursals s’ha efectuat en termini, i s’ha realitzat el seguiment d’altres 11 expedients de deutors en concurs que ja estaven detectats prèviament. Per tant, en aquests casos els drets de l’Ajuntament han estat defensats com calia i permeten tenir la possibilitat de recuperació de part d’aquests deutes per aquesta via.

En definitiva, el treball metòdic, que encara persisteix, i en estreta col·laboració amb l’Ajuntament, està donant fruits i no tan sols en ingressos, que poden ser encara millors en un futur proper. Gràcies a aquest treball l’entitat local s’ha dotat d’eines i procediments, a més d’acumular experiència, i tot això sense cap tipus de risc, ja que la col·laboració de CGI és completament a èxit. En conclusió, l‘Ajuntament disposa ara d’una posició més forta i decidida davant la ciutadania i les empreses que no compleixen les seves obligacions tributàries.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top