Grupo CGI

El model d’assistència remota en procediments d’executiva incrementa substancialment la recaptació al municipi de Corella (Navarra)

May 10, 2015 Dani 0 blog @ca, CGI @ca , , ,

La tramitació per part d’equips especialistes des dels serveis centrals, combinat amb el treball de la direcció de projecte juntament amb la interventora-Recaptadora Municipal i la metodologia específica de CGI, han aconseguit una millora substancial en la gestió i la recaptació de rebuts en el període executiu.

La col·laboració de CGI amb l’Ajuntament de Corella és un clar exemple de com la combinació de tecnologia, experiència i mètode condueix a obtenir uns bons resultats sense la necessitat de disposar tots els recursos i el personal ‘in situ’. Aquest tipus de relació reeixida ha estat possible en els tres últims anys en aquest municipi navarrès amb la implantació del model de gestió que ofereix CGI i a la disposició i participació activa dels tècnics del mateix ajuntament.

El conjunt d’equips de CGI, amb ampli coneixement i experiència en l’àrea de la recaptació executiva, estan duent a terme per via remota la tramitació dels procediments en les diferents fases de la recaptació executiva, així com l’assessorament jurídic que es pugui precisar. Al seu torn, el gerent de projecte està en continu contacte amb l’Ajuntament, personant-se en el mateix quan cal, i d’aquesta manera la comunicació entre l’entitat i CGI és constant, fluïda i enfocada clarament a resultats. A més, tot això complementat amb un Servei d’Atenció Telemàtica d’atenció al contribuent, amb un ampli horari de recepció de trucades (des de les 8 h. fins a les 20 h., de dilluns a divendres), facilitant a la ciutadania informació actualitzada sobre el seu deute, l’estat de tramitació dels seus expedients o el pagament de la mateixa, complint-se en tot moment la LOPD. A més, aquest servei permet oferir a l’Ajuntament serveis de suport i suport, com poden ser campanyes de domiciliació de rebuts, SMS informatius, etc.

corella1

 

Tres anys de treballs i segueix millorant la recaptació

 

Des de desembre de 2011 CGI està treballant a Corella, amb un primer contracte de tres anys renovat a finals de 2014 en competència amb altres tres empreses. Amb aquest bagatge, estem en disposició de fer un balanç de la implantació d’aquest model de col·laboració que ha vingut millorant de forma substancial els resultats de recaptació en els exercicis 2012, 2013 i 2014.

En l’arrencada del projecte es va posar l’èmfasi en la configuració i posada en marxa de les aplicacions TAO de T-Systems al Centre Servidor de CGI. Tot seguit es va procedir amb la migració de les dades que disposava l’anterior proveïdor del servei. En aquest primer exercici el focus es va posar en l’anàlisi profunda de la base de dades fiscal i del pendent existent en executiva, el que va comportar una tasca àrdua de depuració de la base de dades fiscal.

En l’activitat de gestió del procediment executiu d’aquest primer any, en paral·lel al procés de depuració, es van emetre les notificacions de constrenyiment d’un total de 2.567 rebuts, conformant a finals del primer semestre del 2012 els primers expedients de constrenyiment, iniciant-se un total de 1.053 expedients dels quals es va procedir a executar procediments d’embargament de comptes i crèdits, així com requeriments de deute.

Amb això es va donar tràmit a 993 diligències d’embargament de comptes, 1.044 diligències d’embargament de crèdits i 313 requeriments de deute. De tota la gestió es va derivar una recaptació per via executiva de 57.482,23 € (inclòs el principal, recàrrec i interessos), dels quals 8.584 € (7,5%) van procedir dels procediments de constrenyiment.

En l’exercici 2013 el treball de depuració massiva de valors antics prescrits va continuar, així com la consolidació dels procediments d’embargament, ja iniciats en l’exercici anterior, i tot això va donar els primers fruits. Es va produir un increment del 83% de la recaptació del 2012, obtenint uns valors més alinets amb l’expectativa de l’Ajuntament.

A més, el 2013 destaquen també les gestions realitzades en la notificació de constrenyiment de 2.694 rebuts, obrint-se un total de 663 expedients. Així mateix, van ser emeses 1.383 diligències d’embargament de crèdits i 1.360 diligències d’embargament de comptes.

corella3

 

També en aquest segon any s’efectuen les primeres sol·licituds d’informació al Col·legi de Registradors, concretament 922, que de la informació obtinguda, va permetre realitzar 221 reclamacions de deute. També es va iniciar la tramitació de 11 plans de pagament per facilitar al contribuent la liquidació del seu deute.

La recaptació resultant de la gestió efectuada en 2013 va ascendir a l’import de 106.332,03 €, corresponent en un percentatge molt elevat, un 63%, al recaptat en procediments de constrenyiment, concretament 66.696 €. Això deixa constància de l’eficàcia dels procediments de constrenyiment que s’havien anat implementant fins a la data.

Finalment en l’exercici 2014 es va produir la consolidació del servei completant els diferents procediments de constrenyiment, entre ells, els embargaments de salaris, que fins a la data no havien estat executats per l’Ajuntament. Entre les principals gestions efectuades en aquest període, destaquen 2.183 notificacions de constrenyiment, 381 obertures d’expedient, 1.535 diligències d’embargament de comptes, 1.386 diligències d’embargament de crèdits, així com 1.136 requeriments de deute i l’aprovació de 2 plans de pagament. Pel que fa als procediments d’embargaments de salaris, es van emetre 99 diligències, després de la sol·licitud d’informació a la TGSS i INSS, efectuant retencions en nòmina o pensió a 34 deutors.

Així mateix, deixar constància, pel seu import, que en aquest exercici 2014 es va continuar amb la depuració de valors antics prescrits, activitat iniciada el 2013, permetent l’anul·lació per prescripció de rebuts per valor de 161.539 €.

En relació amb la recaptació en executiva, després de la posada en marxa de tots els procediments d’embargament, fins i tot l’execució de dues subhastes, el 2014 destaca el notable increment, respecte de l’exercici anterior, de la recaptació. L’import recaptat va ascendir a la xifra de 188.947,55 €, superant en un 78% l’import recaptat el 2013. Els procediments d’embargament van representar un 60,25% de l’import total recaptat, concretament 113.841 €. D’aquest import un 35% va correspondre a retencions per embargament de comptes i un 20% en procediments d’embargament de salaris.

Com ja s’ha indicat, també cal destacar, l’assessorament i col·laboració, tant amb treball de gabinet com de personació dels nostres lletrats, en quatre procediments d’embargament de béns immobles tramitats en els anys 2013 i 2014.

corella2

 

El model col·laboratiu, clau de l’èxit

 

Millora de resultats i de gestió han transitat en paral·lel en aquest projecte, que s’ha basat en:

  • Una relació fluïda de l’equip de treball de CGI amb l’Ajuntament, que ha permès una bona comunicació i col·laboració entre les parts explicant els àmbits de treball en què tant l’Ajuntament com CGI han enfocat l’activitat.
  • Una participació activa tant de la part tècnica de l’Ajuntament (interventora-Recaptadora) com de la part política (Alcaldia i Regidoria d’Hisenda), participant activament en tots dos casos a les reunions de seguiment i control del servei.
  • Una aplicació completa del model de gestió de CGI, amb l’ús d’indicadors de gestió i quadres de comandament, que s’han anat recollint en les Memòries Semestrals i Anuals de revisió del servei, permetent valorar l’evolució del servei i proposant la implantació de noves millores.
  • Un enfocament clar a resultats que s’ha traduït en un increment substancial de la recaptació, derivada de la implantació i millora dels diferents procediments executius, la depuració de la base de dades fiscal, les campanyes d’actuació i informació sobre el contribuent, etc . així com la implementació de noves eines de gestió dels processos.

A part dels professionals aportats per a la realització d’aquest treball, ha jugat un paper fonamental l’ús intel·ligent i la implementació de les noves tecnologies. Sobre elles s’ha fonamentat la combinació de l’assistència tècnica en remot juntament amb actuacions presencials periòdiques segons les necessitats. I tot això sense detriment d’oferir un servei de proximitat al contribuent i de qualitat a l’Ajuntament. És per aquesta raó que el treball desenvolupat a Corella, i especialment atenent als seus resultats, és certament un projecte exportable a altres municipis de característiques similars.

Descarregar el CAS DE CLIENT complet en pdf AQUÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top