Grupo CGI

Toni Martos Carrasco, Director de Consultoria

r06-Toni Martos

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991) i Auditor-Censor Jurat de Comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (1995), Toni Martos és expert en projectes de gestió i de comptabilitat per a les administracions públiques locals, així com en gestió de l’urbanisme i del patrimoni públic. Ha estat professor de Comptabilitat Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2000), a l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (1997-1999), a l’Escola de Formació continuada de l’Ajuntament de Barcelona (1997-2000) , al Màster de Gestió Pública d’ESADE (2004-2006), al Màster de Gestió Pública Local de la Universitat de Girona (2006) i en el Màster d’Hisenda Autonòmica i Local (masterhal) de la Universitat de Barcelona. A més ha impartit diverses Jornades formatives a l’Escola d’Administració Pública (“Actualització per interventors” i “Gestió financera en temps de crisi”, el 2011), a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (“Implicacions de la nova llei de estabilitat pressupostària per al finançament local “, el 2012) i per a la xarxa Elige-Empreses Locals d’Interès General (“El càlcul del cost efectiu per a empreses de serveis”, el 2015). A més ha estat assessor econòmic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en matèria urbanística. Durant el període 1991-2001 va treballar com a auditor-consultor, especialitzant-se en el sector públic local i la gestió urbanística. A partir del 2001 va assumir càrrecs de responsabilitat a l’Ajuntament de Barcelona, com a director d’Administració d’Economia i Finances a la Societat Municipal de Barcelona Gestió Urbanística, SA i de l’Institut Municipal d’Urbanisme, desenvolupant, a part de les funcions intrínseques de càrrec, totes les modificacions de Planejament general i derivat tramitats des del sector d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, on segons les normes de control intern, hi ha obligació d’emetre informe econòmic preceptiu de la viabilitat econòmica de l’àmbit del sector, el qual havia de ser desenvolupat sota la seva direcció. Entre 2004 i 2007 va ser director de Control de Gestió en els Serveis Centrals de l’Ajuntament de Barcelona, i des de 2007 ha desenvolupat la seva activitat com a Consultor especialista per les administracions
Públiques des del sector privat.
Ha publicat els llibres i ponències: “La reparcel·lació i la compensació urbanística”, “Les juntes de Compensació” (INCASOL), “La comptabilitat pública” (Escola d’Administració Pública) i “L’endeutament de les administracions públiques locals, Les ràtios de control financer” (Diputació de Barcelona).

Contingut relacionat:

“Planificar, gestionar i controlar per gastar menys i millor”
Scroll to Top